Datenschutz (Ochrana osobních údajů)

OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost je správcem osobních údajů v rozsahu, v jakém byly poskytnuty zákazníky v souvislosti s objednávkou produktů a služem námi poskytovaných.

V rámci zajišťování těchto činností provádíme jejich zpracování pro tyto účely:

1. plnění smlouvy a poskytování služeb

2. plnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační)

3. ochranu práv a právem chráněných zájmů správce

 

Informace o zpracování osobních údajů

1. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

2. Objednatel produktů či služeb bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů, započne jejich zpracování.

3. Pokud objednatel neposkytne své osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s naší společností a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné.

4. V případě uzavření smlouvy budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi naší společností a objednatelem..

5. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č.563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje následujícím po roce, v němž došlo k uzavření obchodní smlouvy.

6. Po uplynutí výše uvedených lhůt, zlikvidujeme osobní údaje dle příslušného zákona.

7. Vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracovávání osobních údajů.

8. Osobní údaje účastníků nebudou předávány třetím osobám ani do dalších zemí.

9. Osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Práva účastníka související se zpracováním:

1. Můžete od nás požadovat přístup ke svým osobním údajů.

2. Můžete požadovat opravu poskytnutých osobních údajů.

3. Můžete žádat omezení zpracovávání nebo výmaz poskytnutých údajů (pokud není nezbytné jejich zpracování pro plnění smlouvy, právní povinnosti či jiný důvod uvedený v platných právních předpisech).

4. Můžete podat stížnost ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán - https://www.uoou.cz/

5. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zaslanou na e-mail: janakubisova@bsv.zlin.cz 

 

Vaše požadavky vždy řádně posoudíme a vypořádáme v souladu s příslušnými ustanovením Obecného Nařízení o ochraně osobních údajů. Všechny požadavky a dotazy prosím směřujte na e-mail: janakubisova@bsv.zlin.cz